„Îmbunătăţirea managementului la nivelul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aferent competenţelor specifice legate de implementarea cu succes a proiectelor susţinute din instrumente structurale, bazată pe eficientizarea procesului de achiziţie publică” - Cod SMIS 48792

 

Anunturi

ANUNŢ 26.01.2023:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene califică Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor drept „instanță națională” în sensul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) – paragraf 37-58 din Hotărârea Curții din data de 26.01.2023 în cauza C-403/21 – (click aici pentru vizualizare | descarca document).

ANUNŢ 26.10.2021:

Conducerea Consiliului National de Soluționare Contestațiilor aduce la cunoștința publicului împrejurarea că accesul în sediul C.N.S.C. din București, str. Stavropoleos nr. 6 se va realiza conform regulilor existente in Legea 114/2021 care reglementează modalitatea de desfășurare a activității in instituțiile publice, prevederile HG 1130/2021 și ale HG1161/2021 fiind aplicabile pentru accesul în sediul instituției. Accesul avocaților se va face in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) HG 1130/2021 pe baza de legitimație valabila.
Depunerea si ridicarea documentelor adresate C.N.S.C. se va putea face si la ghișeul special amenajat la intrarea in instituție. Instituția noastră încurajează trimiterea documentațiilor via posta sau e-mail (în măsura în care volumul documentației permite aceasta operațiune).
Eliberarea originalelor recipiselor cauțiunilor se va face doar după rămânerea definitiva a încheierii de restituire pronunțata in baza art. 611 alin (7) din Legea nr. 101/2016, fie urmare a neformulării vreunei cai de atac (după îndeplinirea termenelor legale), fie ca urmare a soluționării plângerii formulate împotriva acesteia.

ANUNŢ 11.03.2020:

În vederea prevenirii răspândirii virusului gripal COVID-19, a asigurării sănătății și securității în muncă a personalului C.N.S.C. și în scopul asigurării unei bune desfășurări a activității de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, recomandăm contestatorilor și autorităților contractante ca în perioada următoare să transmită toate înscrisurile (contestații, puncte de vedere, dosarul achiziției, intervenții, concluzii, recipisa de consemnare a cauțiunii, etc) către C.N.S.C., cu preponderență, prin poștă sau curierat rapid.

ANUNŢ 11.03.2020:
În scopul evitării unei contaminări cu virusul gripal COVID-19 accesul publicului în Registratura C.N.S.C. se va face pe rând, câte o persoană, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrare în încăpere.
Persoanelor aflate în așteptare le recomandăm să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri una față de cealaltă

ANUNŢ 11.03.2020:
În scopul evitării unei contaminări cu virusul gripal COVID-19, recomandăm persoanelor aflate în sala nr. 14, care studiază dosarele aflate pe rolul C.N.S.C., dar și persoanelor care așteaptă eliberarea recipiselor de consemnare a cauțiunilor, să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri una față de cealaltă, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrare în încăpere.

Anunţ Lege 101/2016

Din data de 26.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  (click pentru vizualizare).

Anunţ OUG 72/2009

A intrat în vigoare OUG72; din 17.06.2009 care modifică şi completează OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Anunţ 05.01.2010

  • In anul 2009 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor s-au depus un numar de contestatii (dosare) in crestere cu 41,45% fata de anul 2008.
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a emis in anul 2009 un numar de 7360 decizii (adica 9019 contestatii solutionate) din care 89 de plangeri (adica 1,21%) au fost admise de Curtea de Apel.
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in anul 2009, a inregistrat cu 34,27% mai multe documente in compartie cu anul 2008. 
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in anul 2009 a solutionat cu 38,39% mai multe contestatii (dosare) decat in anul 2008.
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a emis in anul 2009 un numar de 7360 decizii (care a reprezentat un numar de 9019 dosare solutionate).

Anunţ HG 834/2009

A intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 834/2009 care modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Anunţ 12.01.2010

In anul 2009 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor timpul mediu de solutionare a unei contestatii a fost de 19 zile.

Anunţ 09.04.2009

Începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2009 plângerile împotriva Deciziilor C.N.S.C. se depun la instanţele judecătoreşti competente, respectiv la Curtea de Apel, secţia contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante, în termen de 10 zile de la comunicare.

Anunţ OUG 19/2009

A intrat în vigoare OUG 19 din 07.03.2009 care completează şi modifică OUG 34/2006 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice